Kwartalnik „Ius et Administratio”

Kwartalnik „Ius et Administratio” powstał w 2004 roku z inicjatywy pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od 2013 roku formuła czasopisma „Ius et Administratio” została całkowicie zmieniona i unowocześniona.

Kolejne edycje czasopisma ukazują się w wersji elektronicznej na jego stronach internetowych.

Pragniemy stworzyć czasopismo o wysokiej renomie i wymiarze międzynarodowym, w którym będą publikowane artykuły profesorów oraz doktorów.

Czasopismo prowadzone jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (Słowacja) oraz z Wydziałem Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu „1 Decembrie 1918” w Alba Iulii (Rumunia).

W skład kolegium redakcyjnego czasopisma „Ius et Administratio” wchodzą wybitni profesorowie z wydziałów prawa uniwersytetów w Polsce, Niemiec, Słowacji, Rumunii, Czech, Rosji, Turcji, Meksyku.

Publikowane są w nim prace z zakresu prawa i administracji.

Wersją pierwotną czasopisma „Ius et Administratio” jest wersja on-line.

Redakcja czasopisma

Międzynarodowe bazy indeksacyjne czasopism:

Index Copernicus International
IC Value 2013: 5,10

IC Value 2014: 6,22

Na liście MNiSW czasopism punktowanych 2014 r. 5 pkt.